Home / Apartments / One room apartments / One room apartment in Pochtamtskaya street 13