Home / Apartments / One room apartments / One room apartment in Mytninskaya street