Home / Apartments / Two room apartments / Two room apartment in Pochtamtskaya street 1