Home / Apartments / Two room apartments / Two room apartment in Solyanoy lane 14